مرور برچسب

کلاس خوانندگی

مدرسه آواز

بیشتر مربی‌های آواز، روی قوی‌ و پُرحجم شدن صدای شاگردان تاکید دارند. البته این موضوع یکی از…