مرور برچسب

برطرف کردن گرفتگی صدا برای خواننده گان

صداسازی

تارهای صوتی هنگام صحبت و سرایش(کشیدن حروف صدا دار) گرفتگی صدا چیست؟ توضیح کلی گرفتن صدا…