تارهای صوتی هنگام صحبت و سرایش(کشیدن حروف صدا دار)

 

گرفتگی صدا چیست؟ توضیح کلی گرفتن صدا ویژه سخنرانان، صداپیشگان و خوانندگان